DHW Advisering

 

"Flexambt is gespecialiseerd in het adviseren van gemeenten bij beleid en toezicht op het gebied van de Drank- en Horecawet."

 

Flexambt levert voor gemeenten de volgende diensten:

 

1. Informatie betreffende de ontwikkelingen in de Drank- en Horecawet.

Flexambt levert een uiteenzetting voor uw gemeentelijke organisatie. Denk aan bijvoorbeeld het informeren van de gemeenteraad, raadscommissie en collegeleden. In een 2 uur durende presentatie worden de mogelijkheden van handhaven op de DHW uiteengezet. Daarbij worden onze ervaringen gedeeld en kan er op specifieke vragen worden ingegaan van de gemeente en hun bestuurders. Elke gemeente is namelijk anders en de aanpak om te handhaven kan hiermee wezenlijk verschillen van andere gemeenten.

 

2. Het adviseren bij het opstellen van een handhavingsbeleid.

De adviseurs van Flexambt kunnen u helpen bij het opstellen van een effectief handhavingsbeleid op het gebied van de Drank- en Horecawet. Vanwege de grote verschillen van gemeenten is maatwerk daarop altijd van toepassing. Ditzelfde geldt voor de inbreng van het regionale beleid en samenwerkingsverbanden betreffende de handhaving op de Drank- en Horecawet. Onze ervaren juridische beleidsmedewerkers zorgen samen met u voor een handhaafbaar beleid met alle noodzakelijke aspecten.

 

3. Het geven van een analyse van de lokale situatie m.b.t. jeugd en de verstrekking van alcohol.

Voor een effectieve handhaving op de DHW is het van belang om te weten waar de problemen liggen binnen uw gemeente. Het is daarom belangrijk om te weten waar de jongeren zich binnen uw gemeente ophouden maar ook waar zij alcohol nuttigen of overlast veroorzaken. Samen met uw afdeling Sociale zaken, die vaak al veel informatie heeft betreffende de jeugd binnen een gemeente, kan een analyse worden gemaakt in relatie met het gebruik van alcohol. Op deze wijze kan een betere afweging worden gemaakt betreffende hoe en waar u uw handhavingscapaciteit in wilt zetten.  

 

4. Nalevingsonderzoeken betreffende verstrekking alcoholische drank onder de 18 jaar.

Flexambt levert voor uw gemeente zogenaamde nalevingsonderzoeken. Deze onderzoeken geven voor uw gemeente inzicht betreffende de naleving van de wet door de alcoholverstrekkers binnen uw gemeente. Door deze onderzoeken weet u precies wie van de ondernemers, sportverenigingen en overige alcoholverstrekkers binnen uw gemeente de wettelijke leeftijdgrens van 18 jaar naleven of niet. Deze onderzoeken zijn objectief en reeds beproefd binnen diverse gemeenten. Desgewenst kunnen wij u hierover meer informatie toezenden.

5. Beleidsaanpak ter vermindering alcohol gerelateerde overlast.

Ervaring leert dat er diverse samenwerkingsprojecten zijn tussen de gemeente, horeca en politie om uitgaansoverlast tegen te gaan. Deze projecten hebben een kostenbesparend karakter op de inzet van gemeentelijke toezichthouders en politie en het tegengaan van vernielingen etc. binnen uitgaansgebieden. Flexambt kan u ondersteunen in het opzetten van deze trajecten als een onafhankelijke derde om juist de verbinding te laten ontstaan tussen de verschillende partijen. SAMENWERKING en BEWUSTWORDING zijn daarbij de kernwoorden die wij gebruiken.

 

6. Preventie- en Handhavingsplan DHW

Iedere gemeente dient een preventie- en handhavingsplan te hebben voor de DHW. Flexambt kan u met haar gespecialiseerde juridische beleidsmedewerkers helpen met het opstellen van een integraal beleidsplan. Omdat onze juridisch beleidsmedewerkers tevens de ervaring hebben met het opstellen van preventie- en handhavingsplannen conform de Wabo is hierin vaak een link te maken. Op deze wijze worden er geen vraagstukken onbelicht gelaten. Daarbij worden de betrokkenen op een juiste manier geraadpleegd en gevraagd om input, zodat het beleidsplan breed gedragen is binnen uw gemeente.  Wij stellen het beleidsplan op een dermate wijze op zodat u gemakkelijk zelf wijzigingen aan kunt brengen in het toekomstige beleid. Op deze wijze kunnen wij u een duurzaam product leveren.

 

7. Regionaal handhavingsbeleid

Veel gemeente pakken de handhaving op de DHW op in regionaal verband. Dit kan grote voordelen bieden in de kostendeling van de inzet van BOA’s of de kostendeling betreffende Mystery Guest onderzoeken. Daarbij geeft dit een duidelijker beeld van de naleving van de DHW binnen de regionale gemeenten. Flexambt ondersteunt uw gemeente c.q. regio graag met professionele juridisch beleidsmedewerkers die ruime ervaring hebben binnen de gemeente overheid. Onze kennis betreffende kwantiteit, kwaliteit van de handhaving, de uitvoering van het toezicht en de interpretatie van de resultaten kan daarbij van meerwaarde zijn.

 

 

 

Contact


Adres

Muntplein 43
3841 EE Harderwijk
(0341) 78 61 14