Mystery Guest Onderzoek

 

Inleiding

Op 1 januari 2014 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Hierin wordt bepaald dat er geen alcohol meer geschonken mag worden aan jongeren onder de 18 jaar. De handhaving op dit verbod is een verantwoordelijkheid van de gemeente.

De gemeente wil uiteraard monitoren hoe dit verbod wordt nageleefd.De afgelopen jaren heeft onderzoek uitgewezen dat alcoholgebruik onder jongeren zeer schadelijk is voor de ontwikkeling van de hersenen. Het is voor het aanpassen en bijstellen van handhavingsbeleid van belang dat er de beschikking is over feiten. Verantwoording afleggen voor het handhavingsbeleid kan alleen als er resultaten beschikbaar zijn.

Het is uiteraard mogelijk om een opsporingsambtenaar te laten posten om te kijken of er alcohol aan jongeren wordt geschonken/verkocht. Deze wijze van toezichthouden is echter een dure en omslachtige manier van controleren. De kans is groot dat de aanwezigheid van veelal bekende opsporingsambtenaren binnen de gemeente de controle al onmogelijk maakt.

 

Mystery Guests

Flexambt biedt u een eenvoudige en goedkope manier om na te gaan hoe makkelijk jongeren alcohol in uw gemeente kunnen kopen. Daarbij geven wij aan waar men wel alcohol kan verkrijgen en waar niet. Hoe doen wij dat?

Wij bieden de mogelijkheid om met Mystery Guests daadwerkelijk de proef op de som te nemen. Met een jongere onderzoeken wij of er in een inrichting alcohol aan hem/haar wordt geschonken/verkocht. Wij bieden de gemeente aan om  een door de gemeente te bepalen aantal café’s, supermarkten, kantines, slijterijen e.d.. in de gemeente te controleren. De resultaten worden gerapporteerd in een uitgebreide rapportage. Het doel van deze controles is om een concreet beeld te krijgen van het feitelijke nalevingsgedrag binnen uw gemeente. De door ons ontwikkelde methode van controleren zorgt ervoor dat er geen sprake is van ‘uitlokking’.

Wij bieden u de mogelijkheid om tegen een scherp tarief het eerste jaar controles voor u uit te voeren. Bevalt deze wijze van controle, dan is er een optie van vier jaar om controles uit te voeren. Op deze wijze krijgt u een goed beeld van de ontwikkeling van het nalevingsgedrag over een langere periode.

 

Kosten

Bij Flexambt krijgt u een realistische prijsopgave. Omdat de kosten sterk afhankelijk zijn van het aantal en soort inrichtingen die gecontroleerd worden, gaan wij graag met u in overleg om specifieke afspraken te maken. 

 

 

Voorbeeld werkwijze

Binnen een gemeente verrichten wij controles waarbij het aantal en soort wordt aangegeven door de opdrachtgever. Er kan een combinatie worden gemaakt tussen sportkantines, supermarkten, slijterijen, café’s en cafetaria’s e.d..

De uitvoering van deze controles wordt gedaan door 2 medewerkers van Flexambt en minimaal 2 jongeren. Bij de uitvoering worden door de jongeren 2 aankooppogingen per inrichting gedaan.

In de rapportage worden de resultaten schematisch weergegeven en een omschrijving gegeven van de overtredingen. Desgewenst kunnen aanbevelingen gedaan worden over hoe om te gaan met deze horecaondernemers.

Hieronder ziet u puntsgewijs de verschillende stappen die genomen worden in onze controle en rapportage. Natuurlijk kunt u zelf de wijze van rapporteren aanpassen in het gesprek zal duidelijk worden wat u essentieel vindt, dat zal dan verwerkt worden in de rapportage.

1.     Selectie 15 inrichtingen:

3 sportkantines

3 supermarkten

3 slijterijen  

3 café’s

3 cafetaria’s / snackbars

Contoleren openingstijden / wedstrijden

Contact met opdrachtgever over bijzonderheden of aandachtspunten     

Bepalen route en verkennen route

2.     Uitvoering controle door 2 volwassene en 2 jongeren

 

Per inrichting:

2 aankooppogingen door jongeren met de leeftijd van 17 jaar of jonger.

Korte beschrijving aankooppoging: leeftijd verkoper, soort alcohol, tijdstip aankooppoging, id gecontroleerd, omgevingsfactoren, aanduiding schenkgedrag.

3.     Opstellen rapportage

Omschrijving individuele aankooppogingen

Bevindingen algemeen

Conclusie

 4.     Rapportage
 
Versturen concept rapportage

 Overleg opdrachtgever

 Definitieve rapportage

 

 

 

 

 

 

Contact


Adres

Muntplein 43
3841 EE Harderwijk
(0341) 78 61 14