Sociaal Domein

Gemeenten hebben sinds 2015 nieuwe verantwoordelijkheden gekregen op gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.  Deze decentralisatie vraagt gemeenten om samen met haar inwoners en partners steeds de juiste balans te vinden tussen ondersteuning en zelfregie.

De overheidsprofessionals van Oskam Personeelsdiensten zijn zeer ervaren adviseurs op gebied van beleidsontwikkeling en uitvoering van de Jeugdzorg, Wmo en Participatie.Oskam Personeelsdiensten is in het Sociale Domein werkzaam bij meerdere lokale overheden. Hierdoor zien we dwarsverbanden tussen de verschillende dossiers. Onze adviseurs kunnen u hierdoor ook ondersteunen met het verbinden van afzonderlijke diensten.

Daarnaast bieden wij ook ervaren financiële experts voor uw nieuwe aanbestedingstrajecten of uitvraag. Deze zijn op de hoogte van zowel de nieuwe Europese aanbestedingsregels als de vernieuwende experimenten op gebied van social return op investment.

Uiteraard is elke gemeente een unieke organisatie en daarom moet in dergelijke transities maatwerk geleverd worden. Oskam Personeelsdiensten sluit daarbij aan bij uw behoefte als bestuur en van uw organisatie. Niet te vergeten de maatschappelijke omgevingsfactoren die van groot belang zijn. 

Participatie

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Oskam Personeelsdiensten kan personeel leveren om u te ondersteunen en adviseren over afgebakende producten.

 

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. De wettelijke kaders voor deze steun staan omschreven in de Wet maartschappelijke ondersteuning (Wmo2015). Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis.
  • opvang in geval van huiselijk geweld.

 

 

Contact


Adres

Muntplein 43
3841 EE Harderwijk
(0341) 78 61 14