Privacystatment

 
 

Privacystatement van Oskam Personeelsdiensten V.O.F.

 

Oskam Personeelsdiensten de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit Privacystatement. Wij vinden het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. In dit Privacystatement lichten wij toe:

 1. Wie zijn wij?
 2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens
 3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
 4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u
 5. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen
 6. Verwerken wij persoonsgegevens buiten Nederland?
 7. Uw rechten
 8. Beveiliging
 9. Bewaartermijn
 10. Technische vragen en cookies
 11. Vragen, opmerkingen of klachten
 12. Wijzigingen
 1. Wie zijn wij?

Oskam Personeelsdiensten is gevestigd te Harderwijk aan de Hogeweg 11. Zij is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacystatement worden beschreven. Dit Privacystatement is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van Oskam Personeelsdiensten inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden op de website van Oskam Personeelsdiensten.

 1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt onder andere op de volgende wijze:

 1. Wanneer u onze website bezoekt,
 2. Wanneer u gegevens achterlaat op onze website,
 3. Wanneer u gegevens invult of achterlaat op onze vestiging,
 4. Wanneer u zich op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of onze dienstverlening,
 5. In het kader van een zakelijke relatie met Oskam Personeelsdiensten.

 

 

 1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 1. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke of haar groepsmaatschappijen.
 1.  Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of naar bemiddeling tot vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.
 2. In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandig ondernemer. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.
 3. In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers.
 4. Personeels- en salarisadministratie.
 5. In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven, selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij opdrachtgever).
 6.  Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 7.  Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 8. Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen.

 1. De uitvoering van een overeenkomst
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigd belang
 4. Uw toestemming

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Oskam Personeelsdiensten kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Oskam Personeelsdiensten. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens. Websitebezoeker

 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres
 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie ons Cookiebeleid)
 • Op onze website of sociale mediaaccount vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv)
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Alle gegevens die kandidaten zelf via hun motivatiebrief, cv of op andere wijze met Oskam Personeelsdiensten delen
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer Indien u voor Oskam Personeelsdiensten of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan Oskam Personeelsdiensten onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening, link naar PES-beleid.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Voor een meer specifiek overzicht van uw persoonsgegevens, kunt u inloggen in uw persoonlijk account (als u die heeft) of vragen om inzage, link naar Uw rechten. Zakelijke relatie Oskam Personeelsdiensten verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Zakelijke contactgegevens
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet.
 1. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Oskam Personeelsdiensten kan uw persoonsgegevens doorgeven aan, haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens Oskam Personeelsdiensten diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Oskam Personeelsdiensten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Oskam Personeelsdiensten, sluit Oskam Personeelsdiensten met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.

 1. Verwerken wij u gegevens buiten Nederland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Oskam Personeelsdiensten heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 1. Uw rechten

U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming. Oskam Personeelsdiensten maakt op dit moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of één van de ander hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met Oskam Personeelsdiensten via info@oskampersoneelsdiensten.nl. Binnen een maand na ontvangst van een verzoek zullen wij u per e-mail informeren over het standpunt van Oskam Personeelsdiensten inzake het verzoek en welke actie Oskam Personeelsdiensten heeft ondernomen of zal ondernemen. In complexe gevallen kan de behandeltermijn met twee (2) maanden worden verlengd. Van een dergelijke verlenging zal Oskam Personeelsdiensten u binnen de eerste maand op de hoogte stellen. Oskam Personeelsdiensten kan een verzoek weigeren indien:

 • op het verzoek een afwijzingsgrond van toepassing is; en/of
 • het verzoek onvoldoende specifiek is; en/of
 • uw identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld; en/of
 • het verzoek volgt binnen een onredelijke tussenpoos na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze rechten inhoudt. Een interval van 6 maanden of minder zal over het algemeen beschouwd worden als een onredelijke tussenpoos.
 1. Beveiliging

Oskam Personeelsdiensten doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Oskam Personeelsdiensten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen via info@oskampersoneelsdiensten.nl.

 1. Technische informatie en cookies

Technische informatie De website van Oskam Personeelsdiensten verzamelt geeninformatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites.

Cookies en soortgelijke technieken De website van Oskam Personeelsdiensten maken geengebruik van cookies en soortgelijke technieken.

 1. Bewaartermijn

Oskam Personeelsdiensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacystatement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. Oskam Personeelsdiensten bewaart kandidaat gegevens met toestemming twee jaar na de verleende toestemming, indien u uw toestemming wilt intrekken dan kan dat via info@oskampersoneelsdiensten.nl.

11.Vragen, opmerkingen of klachten 

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Oskam Personeelsdiensten, dan kunt u per e-mail contact opnemen met ons via info@oskampersoneelsdiensten.nl, of een brief sturen naar Oskam Personeelsdiensten, Hogeweg 11, 3841KT Harderwijk. 

12.Wijzigingen

Oskam Personeelsdiensten kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de websites van Oskam Personeelsdiensten. Deze versie is geldig vanaf 25-05-2018.

 

 

Ons privcaystatement kunt u hier downloaden.  

 

 

 

 

Contact


Adres

Muntplein 43
3841 EE Harderwijk
(0341) 78 61 14